Prototips. Silkscreen on paper.

gif_p_1 1 2 3 4 5 6
gif_p_1
2 3 4 5 6